top of page


CLINIGAU FFLIW a COVID 2022 !
Byddwn mewn cysylltiad i archebu trwy lythyr

Yn dechrau ym mis Medi

Er mwyn darparu gwasanaeth diogel ac effeithlon (ac i gynnal diogelwch cleifion a staff) Gofynnwn i chi neilltuo amser i ddarllen y canllawiau canlynol...

Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen ymlaen llaw. Dewch â'r ffurflen hon i'ch apwyntiad.

Pwy all gael y brechlynnau?

Rydych chi'n gymwys i gael brechiad ffliw os ydych chi:

 

 • Dros 50 mlwydd oed.

 • Yn Feichiog.

 • Meddu ar rai cyflyrau iechyd hirdymor.

 • Yw'r prif ofalwr ar gyfer person oedrannus neu anabl neu'n derbyn lwfans gofalwr.

Mwy o wybodaeth

Pryd i osgoi'r brechlynnau ?

 • Os ydych chi wedi cael swab covid positif yn ystod y 28 diwrnod diwethaf.

 • Os ydych chi wedi cael adwaith alergaidd difrifol i'r brechiad ffliw o'r blaen, neu unrhyw rai o'i gynhwysion.

 • Nid yw alergedd i wy yn wrtharwyddion - ond rhaid i chi ein gwneud yn ymwybodol fel y gallwn gynnig Brechiad Ffliw heb wy i chi.

Mwy o wybodaeth am y brechlyn covid

Pa gyflyrau iechyd sy'n cael eu cynnwys?

 • Cyflyrau anadlol

 • Diabetes

 • Cyflyrau'r Galon

 • BMI o 40 neu uwch

 • Clefyd yr Arennau Cronig

 • Clefyd yr afu

 • Cyflyrau niwrolegol

 • Anableddau Dysgu

 • Problemau gyda'ch dueg

 • System imiwnedd wan

Good to know before your appointment...
 

 • Your slot will be no more than 4 minutes so please make every effort to arrive on time!

 • wherever possible, only the patient named for the appointment should attend.

 • Please wear appropriate clothing to allow easy access to the upper arm.

PEIDIWCH Â MYNYCHU'ch apwyntiad os ydych chi'n profi unrhyw un o'r symptomau hyn:

Tymheredd o 37.8 neu uwch

Colli blas/arogl

Cychwyn sydyn, peswch parhaus

bottom of page