top of page

Polisi Preifatrwydd
Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn nodi’r ffordd y mae Practis Mount Pleasant yn prosesu eich gwybodaeth bersonol. Mae’n delio â sut rydym yn casglu gwybodaeth, beth rydym yn ei wneud ag ef, sut rydym yn ei diogelu a pha reolaethau neu hawliau sydd gennych.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd ein cleifion ac unrhyw un sy'n rhyngweithio â ni a byddwn yn trin yr holl wybodaeth a roddwch i ni gyda gofal.
Rydym yn addo:
Dweud wrthych pam rydym yn casglu gwybodaeth bersonol, sut rydym yn gwneud hyn ac ar gyfer beth rydym yn ei defnyddio.
Casglwch y wybodaeth sydd ei hangen arnom i ddarparu'r gwasanaeth i chi yn unig.
Cadw’r wybodaeth bersonol yn gyfredol a sicrhau ei bod yn ddiogel.

Darllenwch y Polisi Preifatrwydd hwn yn ofalus i ddeall sut rydym yn prosesu eich data personol. Drwy ddarparu eich data personol i ni neu drwy ddefnyddio ein gwasanaethau neu’r wefan hon rydych yn derbyn neu’n cydsynio i’r arferion yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Efallai y byddwn yn newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd. Mae’r dyddiad y cafodd y polisi hwn ei ddiweddaru ddiwethaf i’w weld ar ddiwedd y ddogfen hon.

Fel rheolydd data, rydym yn cydymffurfio’n llawn â Deddf Diogelu Data 2018, Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol y DU (UKGDPR). Byddwn hefyd yn cydymffurfio â'r holl ganllawiau cyfrinachedd clinigol perthnasol.

Cawn ein cofnodi ar Gofrestr Diogelu Data’r ICO o dan y rhif cofrestru Z5131676.


Pwy ydym ni.
Yn y polisi hwn mae cyfeiriadau at Mount Pleasant Practice yn cyfeirio at Mount Pleasant Practice

Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu.
Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch er mwyn ein galluogi i ddarparu'r gwasanaethau neu gyflawni rôl gyda ni. Gall hyn gynnwys:

Enw a chyfeiriad, statws priodasol, hanes teuluol a manylion unrhyw atwrneiaeth arhosol
Cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn.
Y wlad yr ydych yn byw ynddi, eich rhyw, dyddiad geni, rhif yswiriant gwladol, rhif pasbort a, lle bo’n berthnasol, yr iaith yr ydych yn ei siarad.
Manylion eich cyflogaeth.
Enw a manylion cyswllt eich perthynas agosaf. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau os byddwch yn rhoi unrhyw wybodaeth i ni am berson arall eu bod yn ymwybodol o delerau’r polisi preifatrwydd hwn.
Gan eich rhiant neu warcheidwad os ydych o dan 16 oed. Gall hyn gynnwys manylion unrhyw sefydliad addysgol yr ydych yn ei fynychu.
Recordiadau o alwadau ffôn neu alwadau fideo a dderbyniwn neu a wnawn.
Eich llun.
Manylion gwasanaethau a thriniaethau y gallech fod wedi eu derbyn gennym ni.
Adroddiadau neu nodiadau ar eich iechyd neu unrhyw driniaeth a gofal yr ydych wedi'u derbyn neu eu hangen.
Adborth cleifion a gwybodaeth am ganlyniadau triniaeth, a ddarperir gennych.
Gwybodaeth am gwynion a digwyddiadau.
Pan fyddwch chi'n ymweld â'n gwefan, rydyn ni'n casglu gwybodaeth am eich cyfeiriad IP a'ch tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw. Nid yw hyn yn dweud wrthym pwy ydych chi na'ch cyfeiriad, oni bai eich bod yn dewis darparu'r wybodaeth honno.
Eich gwybodaeth talu (e.e. manylion cerdyn credyd) a ddarparwyd pan fyddwch yn gwneud taliad i ni.
Gwybodaeth o arolygon cwsmeriaid [neu hyrwyddiadau] yr ydych yn cymryd rhan ynddynt.


Byddwn hefyd yn casglu data categori Arbennig – a elwir weithiau yn wybodaeth bersonol sensitif. Mae hyn yn cynnwys:

Gwybodaeth am eich hil, tarddiad ethnig a chrefydd.
Gwybodaeth am eich iechyd corfforol neu feddyliol, data genetig neu ddata biometrig.
Gwybodaeth am eich bywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol.
Gwybodaeth am risg a diogelu.


Sut rydym yn casglu Gwybodaeth Bersonol?
Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd canlynol:
Pan fyddwch yn holi am un o'n gwasanaethau neu driniaethau.
Pan fyddwch yn darparu gwybodaeth trwy lenwi ffurflen ar gofrestru neu wybodaeth a ddarperir ar unrhyw adeg arall ar unrhyw adeg arall.
Pan fyddwch yn gohebu â ni drwy e-bost, ffôn neu ffyrdd eraill.
Yn ystod y broses o ddarparu gwasanaethau i chi.
Cysylltwch â ni trwy e-bost, ffôn, cyfryngau cymdeithasol neu mewn unrhyw ffordd arall.
Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan.
Llenwch ffurflen neu arolwg i ni.
Gwybodaeth gan y gwasanaethau brys, awdurdodau lleol a sefydliadau cyhoeddus eraill.
Gwybodaeth gan drydydd partïon gan gynnwys partneriaid busnes, darparwyr gwasanaeth, is-gontractwyr technegol, gwasanaethau talu a danfon, pan fyddwch wedi rhoi caniatâd i’w rhannu â ni.
O wasanaethau sydd ar gael yn gyhoeddus i gadw'ch gwybodaeth yn gyfredol er enghraifft cronfa ddata genedlaethol y GIG.
Pan fyddwch yn cymryd rhan mewn fforymau trafod neu gyfryngau cymdeithasol eraill ar ein gwefan neu wefannau a reolir gennym ni.
Pan fyddwch chi'n cymryd rhan mewn digwyddiad cymdeithasol
Rhowch gynnig ar gystadleuaeth, hyrwyddiad neu arolwg

Gwybodaeth Bersonol a Ddarperir gan Ffynonellau Eraill
Mae’n bosibl y byddwn yn casglu data personol amdanoch o ffynonellau eraill a gall y rhain gynnwys:
Gan eich perthynas agosaf neu aelod arall o'r teulu.
Darperir gan feddygon, clinigwyr eraill a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ysbytai, clinigau a darparwyr gofal iechyd eraill.
Eich cyflogwr pan fydd yn darparu gwybodaeth.
Cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd.
Unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol neu sefydliad sy'n darparu gwybodaeth ar gyfer parhad eich gofal.
Gwybodaeth gan Awdurdod Lleol neu'r Heddlu.


Sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth a pham mae ei hangen arnom.
Rydym yn defnyddio'r wybodaeth bersonol i ddarparu'r iechyd uniongyrchol, neu hynny

bottom of page