top of page

Ymarfer Hunan Ofal am Oes.

 
Wythnos Hunan Ofal Yn ein hatgoffa i Ymarfer Hunan Ofal am Oes

Wythnos Hunan Ofal yw’r digwyddiad cenedlaethol blynyddol sy’n codi ymwybyddiaeth o’r hyn y gallwn ni i gyd ei wneud i wella ein hiechyd corfforol a lles meddwl. Eleni, y thema yw Ymarfer Hunan Ofal am Oes.

Trefnydd Wythnos Hunan Ofal yw'r Fforwm Hunan Ofal, elusen sy'n ceisio grymuso ac annog pawb i wneud hunanofal yn arfer bob dydd. Ac mae'r Fforwm Hunan Ofal yn gwybod pa mor bwysig yw'r neges hon, yn enwedig pan fo amseroedd mor anodd ag y maent ar hyn o bryd.

 

Gall ymgorffori arfer hunanofal yn ein bywydau bob dydd ein helpu i fyw mor iach â phosibl. Ac mae yna dystiolaeth sy'n awgrymu bod mor iach ag y gallwn hefyd ein helpu i ymdopi'n well â heriau bywyd sy'n dod i'n rhan.

 

Mae Wythnos Hunanofal yn amser perffaith i feddwl am sut rydyn ni'n byw ein bywydau ac efallai gwneud rhai newidiadau bach a fydd yn gwella ein hiechyd a'n lles, a'n teulu. Gallai’r newidiadau hynny olygu edrych ar yr hyn yr ydym yn ei fwyta neu ei yfed, neu faint o ymarfer corff a wnawn neu faint o gwsg a gawn. Gallent fod yn ymwneud â’n cydbwysedd bywyd a gwaith, oherwydd mae cadw mewn cysylltiad â’n ffrindiau a’n teulu hefyd yn hanfodol i’n lles ni, a’u lles nhw.

 

Mae gwybod beth i'w wneud a ble i fynd am help yn rhan bwysig o ymarfer hunanofal am oes. Cofiwch, nid y practis meddyg teulu yn unig a all helpu, mae fferyllfeydd hefyd yn arbenigwyr iechyd. Maent ar bob Stryd Fawr a gallant helpu gyda phob math o anhwylderau. Gall fferyllwyr hefyd eich cyfeirio at y lle iawn i gael cyngor neu driniaeth iechyd ychwanegol.

Cofiwch, gall GIG 111 hefyd fod yn adnodd da ar gyfer cyngor iechyd ar gyfer pethau nad ydynt yn peryglu bywyd. Ac mae gan wefan y GIG lawer o wybodaeth am ba gamau i'w cymryd i ofalu amdanoch chi a'ch teulu. Mae gan y Fforwm Hunanofal hefyd rai taflenni ffeithiau defnyddiol y gallech fod am eu llwytho i lawr.

Y peth pwysig i'w gofio yw bod ymarfer hunanofal yn rhywbeth y mae angen i ni i gyd ei wneud bob dydd. I ni ein hunain. Ar gyfer ein teuluoedd. Ac ar gyfer y GIG.

Picture1.jpg
bottom of page